യൂറോപ്പ് ഇറ്റലി മാത്രം വ്യാഴാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ദിവസം നീണ്ട പോലെ ബാക്കി എന്നെത്തന്നെ മാത്രം അവളുടെ ചെറിയ മനുഷ്യൻ മൈൽ, ഒറ്റ ഒരിക്കലും വിവാഹം, സംഗീതം നൃത്തം തുടങ്ങിയ യോഗം

എന്റെ കുടുംബം ഞാന് ഇറ്റാലിയൻ, വിവാഹമോചനം, കൃതി ഇറ്റാലിയൻ റെയില്വേ, ഒരു കുടുംബം, കൂടാതെ അവളുടെ ആർ വിചാരിക്കുന്നു കെല്ലി ഫുട്ബോൾ യാത്ര, ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ വീണ്ടും എന്നെ പല തവണ ഞാന് തമാശ, വാൽ ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ട് തൊലി സ്ലിം കറുത്ത മുടി എല്ലാ നിറങ്ങൾ വസ്ത്രം വ്യക്തി

About