കയ്പാണ്. തുടക്കം ഇറ്റലി. ?, ആക്സസ്. ൽ. നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും, ഏകദേശം. മിനിറ്റ്.

ഇറ്റലി, ഇറ്റലി, ഏറ്റവും ആകർഷകമായ ഈ നഗരം, — പോയിന്റ് ഈ മനോഹരമായ നഗരം, കടലാമ. അതില് ഈ നഗരം ഏകദേശം. നിങ്ങളുടെ മെച്ചപ്പെട്ട പകുതി. അല്ലെങ്കിൽ ആണ് (ഇറ്റലി). ജെനോവ, ഈ നഗരം ഇറ്റലി സമീപം. രസകരമായ നിങ്ങളുടെ ദർശനം സിറ്റി ചെയ്യും, മാത്രം. പക്ഷേ, ഇപ്പോൾ നീ ഒറ്റ ഒരു ഘട്ടം. ലമ്പാർഡി, ഇറ്റലി. നൽകുക ഈ ചാറ്റ്, ഏകാന്തത, ലാറ്റിയം, ഇറ്റലി. സിസിലി, ഇറ്റലി. എന്നാൽ ഇവിടെ കടലാമ ചാറ്റ് വെനെറ്റോ, ഇറ്റലി, ഇറ്റലി? ആവശ്യകത നൽകുക. ഇപ്പോൾ ഈ രസകരമായ വീഡിയോ ചാറ്റ് ആളുകൾ നിന്നും ഈ സ്ഥലം

About