‘അമേരിക്കൻ

ഇറ്റലി, ഈ പാഠം ലഭിക്കും

അന്തീക്ഷം ഉപയോഗിച്ച്, ആദർശ. ചില ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ശൈലികളും. അല്ലെങ്കിൽ അറിയുക ചില ഇറ്റാലിയൻ ശൈലികൾ.

അമിതമായി ആക്രമണാത്മക

ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ ശൈലികളും, ചില പ്രധാന അനുമോദനം ഇറ്റാലിയൻ (എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ, നിങ്ങൾ ഇതിനകം പകുതി വഴി ഉണ്ട്.) താഴെ പറയുന്ന പാഠം വിവരങ്ങൾ.

പൂർണ്ണ പാഠം

About