ഈ സ്വതന്ത്ര ഇറ്റാലിയൻ, സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമായ.

ഏറ്റവും ഇറ്റലിക്കാർ ഉണ്ട്. റോമൻ കത്തോലിക്കർ (ആസ്ഥാനം) ഇറ്റലി.

അതാണ് മത

പെൺകുട്ടികൾ പിന്നീട്, മിലൻ, ന്യാപല്സ് (ജനന സ്ഥലം പിസ്സ). അടുത്താണ് ഈ നഗരം പിന്നീട് ഘട്ടം കടന്നു നമ്മുടെ ഇറ്റലി ചാറ്റ് മുറി. സിംഗിൾസ്, തീയതി ഒരു ഇറ്റാലിയൻ. കാരണം അവരുടെ സമ്പന്നമായ കുടുംബം, സംസ്കാരം, പല സിംഗിൾ ഇറ്റലിക്കാർ കുറിച്ച്

About