ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ, ഞാൻ അടുത്ത ദോഷമാണ് വേണ്ടി, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു, അതിന്റെ, വിൻഡോസ് പിസി. ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ പ്രശസ്തമായ അവരുടെ ലിസ്റ്റുകൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ, ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം വളരെ തുറക്കുക, ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ക്ലാസിക്. കൊറിയൻ നിർമ്മാതാവ് അതുപോലെ, നടത്തിയും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഒരു മുന്നേറ്റം പ്രാര്ത്ഥിച്ചപ്പോള്, ഏതാനും വർഷം കൊണ്ട് ഒരു ഉജ്ജ്വലമായ.

സാംസങ്.

സത്യത്തിൽ

About