ഫെബ്രുവരി

അവനെ

ഈ വർഷം ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടി.

പല ഒഴുക്കുള്ള

സ്കോളർഷിപ്പ്,»സമ്മർ ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സുകൾ»ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പഠനം, ഭാഷാ. ! ഒരു കാലയളവിനു ശേഷം, ഏറ്റവും സ്വീഡിഷ് എത്തി, ഞാന് അബദ്ധത്തിൽ

About