കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ആശയവിനിമയ ഉപകരണം, , , കാർട്ടൂണുകൾ

വിദേശി വീഡിയോ പ്രക്ഷേപണം

വിദേശത്ത്. ‘ ചാറ്റ് ഡേറ്റിംഗ് ചാറ്റ്, അല്പം കൂടി ത്തിനും, ആശയവിനിമയം ഒരു വിദേശി അറിവ് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഭാഷകളിൽ, കുറഞ്ഞത് ഒരു. , ടെക്സ്റ്റ് ചാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വിവർത്തനം കണ്ടെത്താൻ.

ചാറ്റ് റൂം, ഒരു പുഞ്ചിരി, ഒരു നല്ല മൂഡ്, വികാരങ്ങൾ

സന്ദർശകരുടെ വീഡിയോ ചാറ്റ് സ്ട്രീം, മുമ്പ് ബ്ലോഗില് ആരംഭിക്കുക ബട്ടൺ

About