ഇറ്റലി വിശപ്പും. ഭൂഖണ്ഡം പോലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ കൊട്ടയിൽ കേസ് (തോബിയാസ് ജോൺസ് ആയി കാരക്റ്ററൈസേഷൻ) മുലയൂട്ടുന്ന ഒരു മന്ദത വർഷം പരാജയപ്പെട്ടു, സ്ലോ വളർച്ച. ആ രാജ്യം നിലവിൽ തമ്മിലുള്ള സർക്കാരുകൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നു തലവേദന കൂടുതൽ വേദനയേറിയ. പാർലമെന്റ്, ഇറ്റലിക്കാർ. ഇറ്റലി പോലെ: രണ്ടാം പാദത്തിൽ, ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ സർക്കാർ കടം ജി. ഡി. പി. അനുപാതം പി.

അതിന്റെ ഗ്രീക്ക്. ചെയ്തത് പി. സി, ഇറ്റലി പോലെ മൊത്തം തൊഴിൽ നിരക്ക് താഴെ വീഴുമ്പോൾ പോലെ പി.

സി

ശരാശരി

About