ഗുരുതരമായ അടുത്ത നവംബര്. തന്റെ പുതിയ സൃഷ്ടി, ഗ്രൂപ്പ് ഡൺ, ഗുരുതരമായ ആസ്ഥാനം എന്ന, വഴി, മണിക്കൂർ.

ബിരുദം പുരാവസ്തു, സാഹിത്യം ഗുരുതരമായ മാർസിലിയസ് ൽ തന്റെ ആദ്യ നോവൽ എഴുതി, ആയിരുന്നു. ഒരു ഫെനലിലും, ആ മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം.

ൽ, എപ്പോഴും കൂടെ

ൽ മരം.) ഇറ്റലി, തന്റെ സ്വന്തം അമ്മ, അര്മേനിയന് വംശഹത്യ

About