ശരി, സഞ്ചി, അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്ന ചില, പുതിയ ആശയം. ചേർക്കുക വിളിച്ചു ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. വ്യാജ ഒരു പിൻ കോഡ്, എഴുതുക, ആ നമ്പർ ഇറക്കി എവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ.

ഞാന് തടഞ്ഞ എന്റെ സ്വന്തം രാജ്യം. തോന്നുന്ന.

എന്റെ

ചിലപ്പോൾ ആണ്. കാരണം ഞാന് ഇടുന്നതു ഫോൺ.

? വെച്ചു

ഞാൻ ഈ പോലെ: ഭക്ഷണക്രമം അല്ലെങ്കിൽ വ്യായാമം പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ. അനൌപചാരികവും വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാത്രം അല്ല ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ മെഡിക്കൽ ഉപദേശം അല്ലെങ്കിൽ

About