ഗ്രെഗ്, എന്നാൽ മുമ്പ് അദ്ദേഹം ചെയുകയും ചോദ്യം, കരുത്തുറ്റ അച്ഛന്, മുൻ സി. ഐ. എ ഏജന്റ് ജാക്ക്, ഹോം, ഇല്ല, എല്ലാ കീഴിൽ ജാക്ക്, പരുന്തു പോലെ നോട്ടം. ഗ്രെഗ്, എന്നാൽ മുമ്പ് അദ്ദേഹം ചെയുകയും ചോദ്യം, കരുത്തുറ്റ അച്ഛന്, മുൻ സി. ഐ.

About