നമ്മുടെ പുതിയ റാൻഡം. ചാറ്റ്, ‘ ‘ ചാറ്റ് മുറികൾ എവിടെ മൊബൈൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ്, , നിലവിലെ ചാറ്റ് രണ്ടു, , ഒരു വ്യത്യസ്തത ചാറ്റ്. ‘, മിസ്ഡ് ഒരേസമയം ആശയവിനിമയം. കൂട്ടി ഒരു വീഡിയോ ചാറ്റ്, ഓഡിയോ, വീഡിയോ, ടെക്സ്റ്റ് സവിശേഷതകൾ. നമ്മുടെ, കണക്ഷൻ ആണ്. ഒരു ഉപയോക്താവ് ഉപയോക്താവിന്റെ നേരിട്ട് ഇല്ലാതെ മദ്ധ്യസ്ഥതയിൽ, കാരണം അവരുടെ സ്വന്തം പരിമിതികൾ, , കാരണം ഈ ഞങ്ങൾ, പരിമിതപ്പെടുത്തി ചാറ്റ്, വീഡിയോ ചാറ്റ് സവിശേഷത ശ്രദ്ധയോടെ, ‘.

നിലവിൽ

About