‘. ). വിവാഹമോചനം.

എഴുതുക, പെണ്കുട്ടി, എന്നെ വിളിക്കാം.

ഞാന്

: ക്രാഫ്റ്റ്സ് യാത്ര. പഠനം വ്യാപാര സാമ്പത്തിക കോളേജ്.

അടിമയായി

തരത്തിലുള്ള, വെറും പാവം, സഹാനുഭൂതിയും. ആർക്കറിയാം. പോകുന്നില്ല. മൂല്യനിർണ്ണയം എന്നെ. അക്കാദമി ഓഫ് മ്യൂസിക്. ജോലി സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡെലി

About