സോഷ്യൽ മീഡിയ സർഫിംഗ്

ആശയവിനിമയം

വഴിയെ, അവരുടെ ബന്ധം. അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇറ്റലി മുമ്പ് അവൾ വന്നു, ഏപ്രിൽ, ജില്ല. അവളുടെ വരവ്, വേഗം അറിയിപ്പ് പോലീസ്. പോലിസ്കാരെ കവാടത്തിന്റെ മുന്നില് ആയിരുന്നു നിയോഗിച്ചു.

പോലീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ആദ്യം

പറഞ്ഞു,»ഞങ്ങൾ ചോദ്യം അവളെ അവളുടെ ഉദ്ദേശ്യം ആയിരുന്നു, ഞാന് രക്ഷിച്ചു പണം ഇറ്റലി വെറും വന്നു.»: ഫ്രഞ്ച് പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം ചൈനീസ് ഭീമന്. ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾ, വടക്കൻ തായ്ലൻഡ്, സഹോദരി

About