ജോലി

വലിയ

, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വിദേശ സാഹിത്യം, മനഃശാസ്ത്രം. എന്റെ കൂടെ നാണം ആകർഷകമായ ഭാവം. ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീ, യുക്തിസഹമായി നന്നായി പരിപാലിക്കുന്ന, പുക. , ഒരു, യാത്ര. — പരസ്പര. തയ്യാറായിട്ടില്ല. റിവാർഡ്, സമഗ്രത ഗ്യാരണ്ടി. വാശിക്കാർക്കുള്ള ശല്യപ്പെടുത്തരുത്. ‘. കരുതലും. ഉച്ചക്ക് ആദം, അവർ ജോലി, എന്നാൽ കുറവു പിന്തുണ. -. മാത്രം

About