അണ്ണാ, നാല്പതു വയസ്സായിരുന്നു.

-, , റഷ്യ.

സിംഹം

ആർതർ, പതിനെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു ബ്രസെല്സ്, ധനു. , ബന്ധം

വാഡിം, -, ലിയോണ്, കുംഭം.

മുപ്പതു വയസ്സായിരുന്നു, ടെഹരാൻ, സ്കോർപ്പിയോ

About