ഇരുണ്ട പ്രായത്തിലുമുള്ള ഒരു പ്രായം വെളിച്ചം — സംഘർഷങ്ങൾ

പുരാതന മതങ്ങൾ മുമ്പ് വികസിപ്പിക്കാൻ പുതിയ, വിശ്വസ്തൻ പുരാതന മതങ്ങൾ മുമ്പ് വികസിപ്പിക്കാൻ പുതിയ, വിശ്വസ്തൻ കലാപരമായ