ഇറ്റലി — സാംസ്കാരിക മര്യാദകൾ — ഇ പണി എടുക്കുന്നവനല്ലേ

ഭാവന, ബുദ്ധി, വിദ്യാഭ്യാസം വിലയുള്ള. സ്വകാര്യ ബന്ധം ഉണ്ട്. കൂറ് വളരെ മൂല്യമേറിയ, പ്രത്യേകിച്ച്. ഇറ്റലി, ഭാവന, ബുദ്ധി, വിദ്യാഭ്യാസം വിലയുള്ള. സ്വകാര്യ ബന്ധം കൂറ് വളരെ മൂല്യമേറിയ, പ്രത്യേകിച്ച്. ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ യോഗം, കൊട് കൈ കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ. കൊട് കൈ വീണ്ടും. ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ പേരുകളും ഉചിതമായ ശീര്ഷകം വരെ പ്രത്യേകം ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇറ്റാലിയൻ ഹോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കില് സഹപ്രവർത്തകർ. സ്ത്രീകളെ, പ്രത്യേകിച്ച് ബിസിനസ് നിയമപരമായ രേഖകള്. അവരുടെ വിവാഹം പേരുകളും പേരുകള് പുറത്ത്. ഇറ്റലിക്കാർ എടുത്തു ബിസിനസ് യോഗങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമായി അതുപോലെ കോൾ കൊണ്ട് ഒരു വിശദീകരണം. ബോധപൂർവമായ, ചാടിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ. മുറപോലെ സ്വകാര്യ ബന്ധം ഇറ്റലിക്കാർ. ഇറ്റലിക്കാർ. ജീവിതരേഖ താലന്തു വേണ്ടി മെച്ചപ്പെടുത്തല്. പ്രോട്ടോക്കോൾ നിയമങ്ങൾ സംഘടന. ഇറ്റാലിയൻ ചൂഷണം ഒരു മാടം ചെയ്യാതെ. തന്ത്രപരമായ പദ്ധതികള്. ബിസിനസ് തീരുമാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി സമ്മതിച്ചു സ്വകാര്യമായി…