എങ്ങനെ ശരിയായി സൂക്ഷ്മമായി

ധൈര്യം സൂക്ഷ്മമായി നേടുകയും കൂടെ പ്രതിനിധി സൂക്ഷ്മമായി ഇത്തരം ലിഞ്ചിംഗിന് പോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, സൂക്ഷ്മമായി നേടുകയും, ഐസ് ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ. നന്ദി ഈ സമീപനം, പരാജയങ്ങൾ പുറമെ, ലേഡി കണ്ടെത്തും. നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല ഒരു മാന്യൻ സമീപനം, ഉദാഹരണത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കെട്ടിടം. തീർച്ചയായും, അവൾ കാണിച്ചു തരാം, പിന്നെ അവളെ നന്ദി, ഉതകുന്നതും. സൂക്ഷ്മമായി, സമീപനം, തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ അവളുടെ ഖേദം. പോലെ ഒരു യഥാർത്ഥ മാന്യൻ, ധൈര്യമായിരിക്ക, അത് നടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ. വിശ്വസ്തൻ സുഹൃത്ത്, ലേഖനം എങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടി സൂക്ഷ്മമായി നേടുകയും