ഒരു വീഡിയോ ചാറ്റ് വേണ്ടി, എല്ലാ

നോക്കി കുറിച്ച് ഈ റാൻഡം ചാറ്റ് വ്യത്യസ്ത ആളുകളെ, ബോയ്സ്, കൂടാതെ മൃഗങ്ങൾ റാൻഡം ചാറ്റ് പോലെ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് കഴിയും